Kola, koloběžky a příslušenství

Jízdní kola ROCK MACHINE1 hod1 den2 dny3 dny4 dny5 dní6 dní

Jízdní kola
TREK, MTB, Comfort

200 Kč 440 Kč 832 Kč 1170 Kč 1478 Kč 1742 Kč 1918 Kč

Jídní kola
dětské

120 Kč 260 Kč 494 Kč 702 Kč 884 Kč 1040 Kč 1167 Kč
Kola, elektrokola
Test Centrum *,**
300 Kč 750 Kč 1425 Kč 2025 Kč 2550 Kč 3000 Kč 3375 Kč
Dětský vozík
odpružený
300 Kč 600 Kč 900 Kč 1250 Kč 1550 Kč 1820 Kč 2050 Kč
Dětský vozík
základní
225 Kč 450 Kč 630 Kč 810 Kč 990 Kč 1160 Kč 1330 Kč
Dětská sedačka
na kolo (Pouze s kolem)

 100Kč 200 Kč 370 Kč 520 Kč 640 Kč 740 Kč 800 Kč

Přilba
dospělá, dětská

60 Kč 100 Kč 180 Kč 230 Kč 280 Kč 310 Kč 330 Kč

Koloběžka Yedoo

dítě

120 Kč 240 Kč 456 Kč 648 Kč 816 Kč 960 Kč 1080 Kč
Koloběžka
Kickbike
190 Kč 420 Kč 798 Kč 1134 Kč 1428 Kč 1680 Kč 1890 Kč

Při Online rezervaci sleva 10% (pouze pro fyzické osoby)

Pro hosty partnerských ubytovatelů a ostatní partnery sleva 15% (pouze pro fyzické osoby)

Slevy se nesčítají

Výjezd mechanika 17Kč za 1 Km a 500Kč manipulační poplatek

  • * Pro zapůjčení kol Test Centrum je nutné předložit 2 platné doklady (např. občanský a řidičský průkaz) a složit vratnou kauci 5000 Kč
  • ** Elektrokola se půjčují pro osoby od výšky 155cm

Příslušenství ke kolům rock machine

 Příslušenství1 den
Zámek
1 kus
25 Kč
Servisní taštička na kolo
1 kus
70 Kč

Při Online rezervaci sleva 10% (pouze pro fyzické osoby)

Pro hosty partnerských ubytovatelů a ostatní partnery sleva 15% (pouze pro fyzické osoby)

Slevy se nesčítají

ELEKTRO KOLOBĚŽKA

Koloběžky1 hod2 hod3 hod4 hod5 hod1 denDalší den
E-Koloběžka HugoBike 250 Kč 500 Kč 750 Kč 950 Kč 1 150 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč
E-Koloběžka HugoBikeBigOne 350 Kč 600 Kč 900 Kč 1150 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč
E-Koloběžka Kickbike 225 Kč 440 Kč 640 Kč 810 Kč 980 Kč 1 150 Kč 950 Kč

Při Online rezervaci sleva 10% (pouze pro fyzické osoby)

Pro hosty partnerských ubytovatelů a ostatní partnery sleva 15% (pouze pro fyzické osoby)

Slevy se nesčítají

Výjezd mechanika 17Kč za 1 Km a 500Kč manipulační poplatek

BRUSLE

In-line set1 hod2 hod3 hod4 hod5 hod1 den2 dnyDalší den
brusle, helma, chrániče 110 Kč 170 Kč 210 Kč 250 Kč 290 Kč 330 Kč 480 Kč 100 Kč

Při Online rezervaci sleva 10% (pouze pro fyzické osoby)

Pro hosty partnerských ubytovatelů a ostatní partnery sleva 15% (pouze pro fyzické osoby)

Slevy se nesčítají

 

Malá plavidla a plachetnice

Čluny1 hod2 hod3 hod4 hod5 hod1 den

Šlapadlo
4 osoby

200 Kč 400 Kč 600 Kč 700 Kč x 800 Kč
Veslice
4 osoby
200 Kč 300 Kč 350 Kč 400 Kč x 500 Kč
Kajak  
1 osoba
150 Kč 250 Kč 300 Kč 350 Kč x 500 Kč
Paddleboard
1 osoba
200 Kč 400 Kč 600 Kč 800 Kč x

1 000 Kč

Katamarán (2-3 osoby) catamaran (2-3 Prs) 

900 Kč 1600 Kč 2200 Kč 2700 Kč x 3500 Kč

Plachetnice RS Vision (1-3 osoby) sailing boat RS Vision (1-3 Prs)

700 Kč 1300 Kč 1800 Kč 2200 Kč x 3000 Kč

Plachetnice RS Tera (dětská) sailing boat RS Tera (for Kids)

300 Kč 600 Kč 900 Kč 1200 Kč x 1600 Kč

 

 

vybavení na pláž

Doplňky1 den
Lehátko
1 kus
100 Kč
Sluněčník
1 kus
50 Kč
Míč
volejbal
30 Kč

Vodní sportovní vybavení lze půjčit pouze na půjčovně pláž Frymburk,paddleboardy i plachetnice v Lipně nad Vltavou

Půjčovna - obchodní podmínky
Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně
druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem souhlasu
s těmito podmínkami a řídí jimi.


Pro vypůjčku je nutné, aby nájemce:
- byl starší 18 let,
- předložil platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
- složil jistinu (u materiálu, kde se jistina vyžaduje) ve výši stanovené půjčovnou.

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen a
to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny
pronajímatele.
2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně
ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození
vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že
nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je
povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě
smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).
5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití
části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo
změnu termínu nájmu.
6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit
pronajímateli sazbu dle ceníku za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.
7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu
takto vzniklou a to buď ve výši opravy, nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu.
8. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného
vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu
ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli
předloží protokol o ohlášení krádeže.
9. Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny společnosti Lipno Centrum s.r.o.
platným k datu výpůjčky. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se
provádí před započetím výpůjčky, ne po vrácení zapůjčeného materiálu.
10. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu
půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání
materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a
porušen tento Půjčovní řád.
11. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání
pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Před výpůjčkou si materiál
zkontroluje a převzetím souhlasí s jeho technickým stavem. Pronajímatel nepřebírá
žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím
osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.
12. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném (nebo lepším :) stavu, než v jakém
bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

- 100,- Kč za každé špinavé nebo nevysušené vybavení (nevysušené vyjma lyžařského,
běžkařského a SNB vybavení)
- cena opravy v případě poškození materiálu dle platného ceníku oprav (a to včetně píchnuté
duše)
- plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen.
V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit
jednostranně výpůjčku dnem, kdy zjistí toto porušení.
Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré
zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
Nájemce při podpisu souhlasu s těmito podmínkami (půjčovním řádem) přebírá doklad o
zapůjčení sportovního vybavení.


Obecné podmínky rezervace vybavení
- Potvrzené rezervace jsou pro klienta závazné a společnost Lipno Centrum, s.r.o. má právo si
účtovat stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny výpůjčky při zrušení rezervace méně jak
24 hodin před uskutečněním plnění.
- Po potvrzení rezervace zapůjčí společnost Lipno Centrum s.r.o. klientovi objednané vybavení.
- Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení a dále se zavazuje k jeho užívání
výhradně způsobem, ke kterému je určeno.
- Společnost Lipno Centrum s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit Klientovi potvrzenou rezervaci z
důvodů vyšší moci (např. nevhodné počasí) či nezpůsobilosti zdravotnímu stavu klienta.